هوای گرم و چادر؟

در این هوای گرم  چه زیبا دین داری میکنند بانوان چادری.در این فصل گرم که همواره با بیکفایتی های مسیولین خیابان ها عرصه جولان عده ای بی حیا با لباسهای زننده میشنوند ناراحت

چه زیبا درس دین داری و استقامت میدهندبانوان چادری و تعبیر میکنند(فَاستَقِم کَما اُمِرتُ)را .

وچه زیبا گفت رمضانعلی شیرازی که :خواهرم بدان حجاب تو کوبنده تر از خونه من است .

و چه زیبا عمل میکنند بانوان چادری به این وصیت شهدا.

چادری ها رضایت خالق را بر رضایت مخلوق برگزیده اند....

احسنت بر تو خواهره دینیم احسنت ....

/ 0 نظر / 20 بازدید