دلِ پاک و عمله صالح

بابا دلت پاک باشه ....آدم دلش پاک باشه کافیه ...

خواهره من برادره من دوسته خوبه من یادت باشه اونی که به وجودت آورده

اگر فقط دل پاک مهم بود اونوقت فقط میگفت "آمنوا"

این که کنارش گفته "آمنوا و عملوا الصالحات "

یعنی هم دلت پاک باشه هم کارت.....

/ 0 نظر / 16 بازدید